Poskytujeme:

 •  špeciálno – pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu
 • psychologickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu
 • psychoterapiu, terapiu hrou
 • logopedickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu
 • konzultačnú činnosť pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov MŠ,ZŠ,SŠ,ŠZŠ
 • odborno – metodickú činnosť (odborné prednášky, semináre, školiace aktivity pre pedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov)
 • neurofeedback terapiu (terapia porúch pozornosti)
 • cogniplus (náprava porúch pozornosti a pamäti)

Pre našich klientov poskytujeme všetky základné služby poradenského centra bezplatne.

Pod odbornú kompetenciu centier špeciálno – pedagogického poradenstva spadajú v zmysle Školského zákona a vyhlášky o poradenských zariadeniach nasledovné kategórie detských klientov

 • Deti s vývinovými poruchami čítania, písania, pravopisu, matematických schopností, motorickej funkcie – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxi.
 • Deti s hyperkinetickými poruchami (porucha aktivity/pozornosti, hyperkinetická porucha správania, porucha pozornosti bez hyperaktivity).
 • Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (poruchy výslovnosti hlások, narušený vývin reči, nezrozumiteľná reč, dysfázia, slabá slovná zásoba, vyjadrovacie ťažkosti, balbuties – zajakávanie atp.).
 • Deti s problémami v učení – prospechovým zlyhávaním (v jednom alebo viacerých predmetoch), kde je podozrenie na vývinové poruchy učenia, alebo na výrazne znížené všeobecné, alebo špecifické schopnosti.
 • Deti so zdravotným postihnutím – mentálne, telesné, sluchové, zrakové, viacnásobné
 • Downov syndróm.
 • Deti s pervazívnymi vývinovými poruchami (Autizmus, Aspergerov sy.)
 • Deti s vývinovými ťažkosťami v predškolskom a mladšom veku – oneskoreným vývinom v jednej alebo viacerých oblastiach, nerovnomerným vývinom, hyperaktivitou, po odklade PŠD.

 

Jednotlivé symptómy

 • problémy so sústredením pozornosti (neochota začať sa učiť, odbiehanie, rýchly nástup únavy pri učení atp.)
 • nepokojné správanie (zvýšená živosť, neposednosť, impulzivita)
 • problémy so zapamätaním učiva (ťažkosti s vybavením a reprodukciou, dieťa sa doma pripravuje, ale v škole si učivo nevybaví, zabudne ho )
 • pomalé tempo školskej práce
 • pomalšie čítanie, písanie, zvýšená chybovosť, príp. nevie o čom číta atp.
 • problémy s matematikou (ťažkosti pri základných operáciách, zámena operačných znamienok, zámena čísel, vynechávanie číslic atp.)
 • zhoršenie prospechu v niektorom z predmetov/vo viacerých predmetoch
 • problémy pri školskej príprave – odmietanie/vyhýbanie/odkladanie/únava atp. dlhá domáca príprava
 • poruchy reči (poruchy výslovnosti hlások, nezrozumiteľná reč, slabá slovná zásoba, ťažkosti pri vyjadrovaní atp.)
 • ťažkosti v komunikácii (menej komunikuje, mĺkvejší atp.)
 • zmeny nálady, uzatvára sa atp.
 • má strach pred písomkami, ústnymi odpoveďami, strach zo školy, príp. niektorého predmetu
 • zdravotné (psychosomatické) ťažkosti pred odchodom do školy, alebo po príchode (vylúčený organický podklad ťažkostí – t. j. absolvované príslušné lekárske vyšetrenia); bolesti hlavy, brucha, zvracanie atp. bez zdravotnej príčiny
 • zaostávanie u malého dieťaťa alebo dieťaťa predškolského veku v niektorej, príp. viacerých oblastiach
 • problémy so sústredením, pamäťou, motorikou (odmieta či sa nesústredí na činnosti, odbieha od rozprávok, nepamätá si básničky, je menej zručné, nerado kreslí atp.)
 • problémy s rečou (poruchy reči, menej hovorí, slabšia slovná zásoba)
 • znížená celková chápavosť u dieťaťa
 • telesné, mentálne, zmyslové postihnutie